• Mon. May 27th, 2024

Web News Portal

ಕಿರಣ್ ಪೂಜಾರಿ ಸಾರಥ್ಯದಲ್ಲಿ......

*” ನಿತ್ಯ ದ್ವಾದಶ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ “*
*” 22/ 01/ 2022 ಶನಿವಾರ “*

ByKiran Poojary

Jan 22, 2022

*” _??? ????_ “*
?????????????? ????? ?????????? ??????????. ????????????? ? ??? ????????????????. ???? ????? ????? ???????? ??? ??????? ?????????????. ????? ?????? ????????? ?????? ???? ?????? ????? ?????????????, ???? ????????????????.
*????????? ???????????????? ????????? ??????? ???????????.

*” _???? ????_ “*
? ??? ????? ???????? ????????? ???????? ??????????. ??????, ????? ???????????
???? ????? ?????????? ???????????????? ???????????????. ????? ???????????? ??? ?????????. ???? ?????? ???? ???? ??????????? ???? ??????????????? ????????????????????.
*????????? ???? ????????? ????? ???? ????????? ???? ???????????.

*” _????? ????_ “*
? ???, ????????? ???????? ?????????? ????? ????????????? ??????? ???????.
??? ????? ???????? ????????????????. ??????????? ????? ?????? ????? ??????, ???? ????? ??? ?????????. ????, ???????? ????????? ?????? ??????????????, ?????? ??????? ????? ??????? ??????????? ??????????? ???????? ?????????? ?????????.
*????????? ???? ?????????? ?????? ????????? ???? ???????????.

*” _??? ????_ “*
???? ????? ????????? ???????????? ????????????????. ? ??? ???? ?????? ??????????????????? ????? ? ??????????? ????????? ??????? ?????????????????? ?????????? ????????????. ? ???????? ?????????? ???????????? ????? ??????? ??????????? ??????????????????.
*????????? ???? ???? ???????? ?????? ????????? ???? ???????????.

*” _???? ????_ “*
? ??? ????? ???????? ?????? ????? ????????? ???????????? ????? ????? ??????????? ??????????. ??????? ?????????? ???????? ????? ?????? ??????????, ????? ????? ??????? ????? ??????? ??? ?????.
*????????? ???? ?????????? ?????? ????????? ???? ???????????.

*” _????? ????_ “*
????? ????????????? ????????? ??? ????????????? ???? ?????????. ? ??? ????? ????? ???????? ?????????? ???????????? ???????, ??????, ?????? ??? ????????? ??? ????? ???. ???? ??????? ??????????? ?????????? ?????????? ??????????????.
*????????? ???? ??????? ?????? ?????? ????????? ???? ???????????.

*” _???? ????_ “*
? ???, ????? ?????????????? ??????? ????? ???????? ??????????? ???? ?????? ????????????? ????????????????. ????? ???????????? ???? ????????? ????????? ?????????? ????? ????? ??????????? ?????????????.
??????, ????? ??????? ??????? ????? ????? ??????????? ???????? ????? ???????.
*????????? ???? ??????????? ?????? ?????? ????????? ???? ???????????.

*” _??????? ????_ “*
???? ???? ????? ?????????????? ????????? ????? ???????? ????????? ????????????? ????????. ?????? ????? ?????? ???????????? ????????? ?????????. ?????? ?????? ???????? ???? ?????????????? ?????? ???????? ???????????
????? ???????? ???????????.
*????????? ??????? ????????? ???? ???????????.

*” _??? ????_ “*
???? ????????? ?????????????????,
???? ??????? ???????????? ????? ??????? ??????? ????? ??????????????. ? ???? ????? ????????????? ???? ?????? ???? ?????? ??????????????. ????????????? ????? ??????? ???????? ????? ??????????????, ????? ???? ????? ??????????????????? ??????? ???? ???????????????????.
*????????? ???? ??????? ?????? ?????? ????????? ???? ???????????.

*” _??? ????_ “*
???? ? ?????????? ????? ???? ?????????????. ? ???????? ???? ?????? ????????????????. ??? ????????, ???? ?????? ??????????? ???????????????? ????? ???????????? ??????????? ???? ???????????? ???????????. ??????? ???????????? ????????? ?????? ??? ????????????????,
??????? ??????? ????????.
*????????? ???? ???? ??????? ?????? ????????? ???? ???????????.

*” _???? ????_ “*
? ????????? ???? ??????????????????????????. ??? ???????? ???? ????????? ??????????? ????? ???????? ????????? ???????. ????????? ????????????????? ????? ???? ??????????? ? ??? ?????? ???????. ?????? ???????????? ??????? ?????????????????????.
*????????? ???? ??????????? ?????? ?????? ????????? ???? ???????????.

*” _??? ????_ “* 
? ??? ???? ????????????? ??? ????????????????. ????? ????? ????? ???????? ?????????????????. ?????????, ???? ????? ??????????? ??????????? ????? ????? ????????????? ?????????????. ???? ???? ????? ???????????? ????? ??????????? ???????? ??????? ???????.
*????????? ???? ???????????? ?????? ????????? ???? ???????????.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *